ATAS มีความสำคัญอย่างไรกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหราชอาณาจักร

ATAS มีความสำคัญอย่างไรกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหราชอาณาจักร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007 ที่ผ่านมา ได้ประกาศใช้ Academic Technology Approval Scheme (ATAS) เพื่อรับรองว่านักเรียน นักศึกษาที่สมัครเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี นี้จะไม่ข้องเกี่ยว หรือมีส่วนร่วมกับขบวนการก่อการร้าย โดยกำหนดให้กลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาโทในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จะต้องได้ใบรับรอง ATAS ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน หรือการขอต่อวีซ่าด้วย