philippine

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับอนุบาล

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาเล่าเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางแห่งจะทำหน้าที่เสมือนสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ทั้งนี้เพราะในสังคมปัจจุบันทั้งพ่อและแม่มีภาระที่จะต้องออกไปทำงานกันทั้งสองคน โรงเรียนอนุบาลจะมีหลักสูตรตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3 ปี

ระดับประถมศึกษา

เป็นการสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการความรู้และประสบการณ์ สำหรับที่จะดำรงตนอยู่ในสังคม เป็นการศึกษาภาคบังคับมีหลักสูตร6-7 ปี

ระดับมัธยมศึกษา

มีหลักสูตร 4 ปี เป็นการศึกษาขั้นเตรียมนักเรียนให้มีความรู้เพื่อการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการดำรงชีวิตภายหลังจบการศึกษา และมิได้ศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ทางการฟิลิปปินส์ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติไปเรียนในระดับประถม มัธยม หรืออาชีวศึกษา ยกเว้นยุคคลที่ไปอยู่อาศัยในฐานะครอบครัวนักการทูต หรือทำงาน หรือติดตามบิดามารดาไปศึกษา×

ระดับอุดมศึกษา

เป็นการศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพชั้นสูง โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนที่คล้ายคลึงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย ในระดับนี้เป็นระดับที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติไปศึกษาได้ระยะเวลาของการศึกษาระดับนี้มี ดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป เภสัชศาสตร์

ปริญญาตรี 5 ปี มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี 6 ปี มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาจักษุวิทยา (Ophthalmology)

ปริญญาตรี 8 ปี เฉพาะสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

  • เตรียมแพทยศาสตร์ (Pre-Medicine) เป็นการศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในวิชาแพทยศาสตร์ เช่น วิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี เป็นต้น ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษา 4 ปีต่อจากมัธยมศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาขั้นแรกนี้จะได้รับปริญญา Bachelor of Science in Biology, Physics, Chemistry, Zoology, Medical Thechnology or Pre-Medicine หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจนำเสนอให้ทางการฟิลิปปินส์พิจารณาได้
  • วิชาแพทยศาสตร์ (Medicine Proper) มีหลักสูตร 4 ปี ต่อจากเตรียมแพทยศาสตร์ (Pre-Medicine) ดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็นการศึกษารายวิชา (Course work) 3 ปี ส่วนในปีที่ 4 จะเป็นการฝึกงานในโรงพยาบาล (Clinical Clerkship or Extern) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์จะได้รับปริญญา Doctor of Medicine หรือ Doctor of Medicine and Surgery (M.D.)
หมายเหตุ นักเรียนไทยซึ่งสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา Doctor of Medicine จากฟิลิปปินส์แล้ว จะต้องได้รับการฝึกงานในโรงพยาบาล (Intern) ในประเทศไทย อย่างน้อยอีก1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากกระทรวงสาธารณสุขได้×

ปริญญาโท

มีหลักสูตรประมาณ 2 ปี ต่อจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนจะมีเหมือน ๆ กับสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่โดยทั่วไปในเมืองไทย เช่น สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาทางเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโทจะมี 3 ประเภท คือ With thesis, non-thesis และ Research

ปริญญาเอก

มีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี ต่อจากปริญญาโท มีสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก เช่น ด้านการศึกษา บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ด้านสังคมวิทยา และด้านเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สำหรับปริญญาเอก จะต้องทำวิทยาศาสตร์ทุกสาขา