japan

คอร์สระยะสั้น

คอร์สนี้สามารถเข้าเรียนได้ทั้งตอนเปิดภาคเรียน และระหว่างภาคเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นระหว่างปิดภาคเรียนที่ไทย โดยสามารถขอวีซ่าพำนักชั่วคราว (สูงสุด 90 วัน) ได้ ทางโรงเรียนจะจัดการสอบวัดระดับ เพื่อจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดภาคเรียน

ค่าใช้จ่่าย

[table id=4 /]

ตารางเรียน

[table id=5 /]

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร (pdf file)
 2. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. 2 รูป
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเรียกเพิ่มเติมภายหลัง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ยื่นเอกสารการสมัครมาทางโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. เมื่อได้รับยืนยันการชำระเงิน ทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียน พร้อมจดหมายเชิญให้
 3. นำหนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตให้เข้าเรียน และจดหมายเชิญ ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย
 4. เมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น กรุณามาที่โรงเรียนเพื่อสอบวัดระดับในการจัดชั้นเรียน และเริ่มเรียน

หมายเหตุ

 1. ไม่สามารถขอต่อวีซ่าเพิ่มได้ที่ญี่ปุ่น
 2. กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียนล่วงหน้า เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีวันปิดภาคเรียน และวันหยุดอื่น ๆ
 3. ทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนมากกว่า 90% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 4. ทางประสงค์จะพักหอพักของโรงเรียน กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้
 5. ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาให้ ยกเว้นกรณีที่สถานทูตญี่ปุ่นไม่ออกวีซ่าให้ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้

 

คอร์สระยะยาว

คอร์สนี้เปิดภาคเรียนปีละ 4 ครั้ง ทุกเดือนเมษายน กรกฏาคม ตุลาคม และมกราคม โดยสามารถเรียนได้นานที่สุดถึง 24 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเทียบเทียบเท่ากับการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 (ระดับ 1 เดิม) ส่วนการสมัครเรียน ทางโรงเรียนจะเป็นคนกลางประสานงานในการยื่นขอวีซ่านักเรียนให้

[table id=6 /]

ค่าใช้จ่่าย

1.ค่าสมัคร

เมื่อยื่นใบสมัครกับทางโรงเรียน กรุณาชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวน30,000 เยน แม้วีซ่าไม่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

2.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบและข้อให้นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้

[table id=7 /]

ตารางเรียน

[table id=8 /]

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร (pdf file) 
 2. ใบบันทึกข้อมูลส่วนตัว (pdf file)  / ใบบันทึกข้อมูลส่วนตัว (word file)
 3. จดหมายผู้รับผิดชอบของผู้สมัคร (pdf file) / จดหมายรับผิดชอบของผู้สมัคร(word file)
 4. ใบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรการศึกษา หรือใบรับรองการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ฉบับจริง และฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ)
 5. เอกสารแสดงหลักฐานการเงินของผู้สมัคร หรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 6. หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือนของผู้สมัคร หรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 7. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 9. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 8 ใบ
 10. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเรียกเพิ่มเติมภายหลัง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาให้ทางโรงเรียนพิจารณา เมื่อโรงเรียนพิจารณาจะยื่นใบสมัครให้กรมตรวจคนเข้าเมือง กรุณาชำระค่าสมัคร ทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียนให้แก่นักเรียน
 2. ทางโรงเรียนยื่นเอกสารให้กรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 3. หากผ่านการพิจารณา ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะออก “ใบสถานภาพการพำนัก” ให้ทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบ พร้อมส่งสำเนาใบสถานภาพการพำนักเพื่อเป็นการยืนยัน
 4. จากนั้นกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงิน ทางโรงเรียนจะส่ง “ใบสถานภาพการพำนัก” ฉบับจริงให้
 5. นำหนังสือเดินทางและ”ใบสถานภาพการพำนัก” ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หมายเหตุ

 1. นักเรียนไม่สามารถสมัครที่โรงเรียนอื่นพร้อมกันได้
 2. เมื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้

 

คอร์สตัวต่อตัว

คอร์สนี้เป็นคอร์สตัวต่อตัว หรือคอร์สกลุ่มขนาดเล็ก (ประมาณ 2-3 คน) โดยนักเรียนสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก และเลือกเนื้อหาที่จะเรียนได้

ค่าใช้จ่่าย

[table id=9 /]

ตารางเรียน

[table id=10 /]

เอกสารการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรุณาติดต่อทางโรงเรียนพร้อมระบุวัน เวลาที่ต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน
 2. ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเมื่อจัดเตรียมเนื้อหาการสอนเรียบร้อยแล้ว
 3. กรุณาชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้า
 4. หากประสงค์ให้อาจารย์ไปสอนที่บ้าน กรุณาชำระค่าเดินทางของอาจารย์ด้วย