hongkong

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยของฮ่องกง (RGC) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งของประเทศฮ่องกง ในเทอม FALL SEMESTER 2010 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เปิดสอนดังนี้

  • City University of Hong Kong
  • Hong Kong Baptist University
  • Lingnan University
  • The Chinese University of Hong Kong
  • The Hong Kong Polytechnic University
  • The Hong Kong University of Science and TechnologyThe University of Hong Kong

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องเข้าไปดูข้อกำหนดของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั้ง 7 แห่งนี้ และ ทำตามข้อกำหนด โดยรวมแล้วผู้ที่จะได้ทุนจะเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถที่จะทำงานวิจัยได้ดี

ระยะเวลาการให้ทุนฯ

มอบทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในระดับปริญญาเอก โดยให้ครอบคลุมทุนการศึกษาทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อปี 30000 เหรียญสหรัฐ และ ค่าเดินทางเสนอผลงาน 1600 เหรียญสหรัฐ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 โปรแกรมของ 2 มหาวิทยาลัยที่เลือก และ สมัคร ออนไลน์ได้ที่ www.rgc.edu.hk/hkphd