france

การเตรียมตัวก่อนไปฝรั่งเศส

การเตรียมตัวก่อนไปฝรั่งเศสเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา ขั้นตอนต่างๆ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การเลือกสาขาวิชา การสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการขอวีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนออกเดินทาง อนึ่ง ท่านจะต้องมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในฝรั่งเศส (ทุนการศึกษา หรือเงินช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนจากครอบครัว)

การสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าในมหาวิทยาลัย กรณีการศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

การสมัครเข้าเรียนล่วงหน้า เป็นข้อบังคับในกรณีที่ท่านจะลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในช่วงการศึกษาที่ 1 (ปี 1 และปี2) ของมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชา รวมถึงปี 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทศาสตร์, ปี 1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และปี 1 ชั้นเตรียมศึกษากฎหมาย

ในกรณีดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เลือกสาขาวิชาที่ท่านจะไปศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ท่านสนใจได้แล้ว ท่านจะต้องติดต่อขอใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้า จากฝ่ายวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศที่อาศัยอยู่ โดยที่ท่านอาจไปติดต่อด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ข้อยกเว้น

ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสโดยมีใบอนุญาตประจำตัวคนต่างชาติ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี ท่านสามารถติดต่อขอใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัย ที่ท่านเลือกเป็นอันดับแรก

ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือคู่สมรสของท่านอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส โดยมีใบอนุญาตประจำตัวคนต่างชาติที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี ท่านสามารถติดต่อขอใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยที่ท่านเลือกเป็นอันดับแรกเช่นกัน

วิธีปฏิบัติ

ในทุกกรณี ท่านมีสิทธิที่จะสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยได้สองแห่ง โดยบอกลำดับที่ ต้องการยกเว้นสำหรับมหาวิทยาลัยในเขตการศึกษา ปารีส เครแตยและแวร์ซายส์ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะเลือกมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว

เมื่อได้กรอกแล้ว ท่านจะต้องส่งใบสมัคร (พร้อมหลักฐานที่จำเป็น) กลับไปยังหน่วยงานที่ท่านได้ไปขอมา หากมหาวิทยาลัยที่ท่านได้เลือกเป็นอันดับแรกไม่รับท่านเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยดังกล่าวจะรับหน้าที่ส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่ท่านได้เลือกเป็นอันดับสอง

กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่รับท่านเข้าศึกษา

  • หากมหาวิทยาลัยที่ท่านได้เลือกทั้งสองแห่งไม่รับท่านเข้าเรียน และถ้าท่านสอบผ่านการทดสอบภาษา ท่านสามารถที่จะยื่นคำอุทธรณ์เสนอชื่อมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ที่ท่านยังไม่ได้เลือกครั้งแรกไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาวิทยาลัยและการวิจัย ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม กระทรวงมหาวิทยาลัยฯจะแจ้งคำตอบให้ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน
  • ในกรณีที่ท่านได้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่คัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการพิจารณาวุฒิหรือการสอบเข้า แต่สถาบันดังกล่าวไม่รับท่านเข้าเรียน และท่านต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแทน ท่านก็ยังต้องยื่นใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าสำหรับช่วงการศึกษาปีที่หนึ่ง ในมหาวิทยาลัยเหมือนกับกรณีทั่วไป
  • ในกรณีที่ท่านสมัครเข้าศึกษาในระดับปีที่ 3 และ 4 และได้รับการปฏิเสธ มิได้หมายความว่าท่านมีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปีที่ 1 และ 2 ได้โดยอัตโนมัติ หากแต่ท่านจะต้องยื่นใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าเหมือนกรณีปกติ

วิธีการอุทธรณ์

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยที่ท่านได้เลือกทั้งสองแห่งไม่รับท่านเข้าเรียนดังที่กล่าวแล้ว ท่านต้องส่งจดหมายอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Minitrère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, DGESI
61, rue Dutot,
75732 Paris Cedex 15

พร้อมกับสำเนาใบเสร็จจากการสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าครั้งแรกซึ่งมีหมายเลขกำกับ สำเนาคำตอบปฏิเสขจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง สำเนาคะแนนผลสอบภาษา สำเนาประกาศนียบัตรที่ทำให้ท่านมีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พร้อมคำแปลที่รับรองว่าถูกต้องตามต้นฉบับ

  • คำอุทธรณ์ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ท่านได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10 ในการสอบภาษา (ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม)
  • จดหมายต่างๆ ต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและระบุระดับการศึกษา สาขาการศึกษาและที่อยู่ให้ละเอียดชัดเจน

การสอบภาษา

ก่อนที่ท่านจะสามารถลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าได้ท่านจำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดี และจะต้องสอบภาษา

การสอบดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผ่ายวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หรือโดยมหาวิทยาลัยที่ท่านได้ยื่นใบสมัครเข้าเรียนล่วงหน้าในฝรั่งเศส

ข้อสอบ

การสอบภาษาประกอบด้วยข้อสอบสองชุด ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านจะไปเรียนต่อและเน้นทักษะการเขียนเป็นพิเศษ ข้อสอบในแต่ละสาขาวิชานั้นใช้ชุดเดียวกันทุกแห่ง โดยกระทรวงมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ออกข้อสอบทุกปี

การยกเว้นไม่ต้องสอบภาษา

ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิไม่ต้องสอบภาษา

  • ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษราชการ
  • ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในข้อสอบส่วนใหญ่ของการสอบไล่มัธยมปลาย ผู้ได้รับประกาศนียบัตร Diplôme d’études approfondies de langue française (DALF)