ออสเตรเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้เข้าไปท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปอยู่อาศัยเป็นการถาวร ในฐานะ “ผู้พำนักถาวร (Permanent Residents)” ด้วยการถือวีซ่าประเภท “Permanent Residency Visa (PR Visa)” ซึ่งผู้มีวีซ่าประเภทนี้สามารถสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียได้อีกด้วย

australian-significant-investor-program

เงื่อนไขของ PR Visa

ชาวต่างชาติที่ถือ PR Visa ได้รับสิทธิในการเป็น “ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย” แต่ยังไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย วีซ่าชนิดนี้จะมีอายุ 5 ปีในการออกให้ครั้งแรก ระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ ผู้ถือวีซ่านี้สามารถเดินทางเข้า ออกหรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างอิสระ เมื่อวีซ่าหมดอายุลง ผู้ถือวีซ่านี้ก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด หากไม่ได้ทำผิดกฏระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย

แต่หากผู้ถือวีซ่านี้ต้องาการเดินทางเข้า ออกออสเตรเลีย ในฐานะผู้พำนักถาวรในออสเตรเลียต่อไป จะต้องยื่นคำร้องขอมีวีซ่า “Resident Return Visa (RRV)” อย่างไรก็ตาม หากพบว่า ผู้ถือ PR Visa ได้ออกไปพำนักอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานเกินไปในระหว่างที่ถือวีซ่านี้อยู่ก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิการถือวีซ่านี้ได้เช่นกัน แต่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย เพื่อขอสิทธิการถือวีซ่านี้คืนมา

ประโยชน์ในการถือ PR Visa

 • มีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย โดยผู้ถือ PR Visa ต้องอยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 2 ปี จาก 5 ปีแรก ที่ได้วีซ่านี้ในฐานะผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย และจะต้องอยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 12 เดือนก่อนยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย
 • สิทธิในการอาศัยทำงาน ศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย โดยปราศจากข้อจำกัดทางกฏหมายของออสเตรเลียที่มีต่อชาวต่างชาติ
 • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในประเทศตามที่กฏหมายออสเตรเลียมีให้กับพลเมืองของตน ยกเว้นค่าเล่าเรียนบางโครงการ ที่กำหนดไว้ให้ชาวออสเตรเลียนโดยเฉพาะ
 • มีสิทธิประกอบอาชีพในหลาย ๆ ได้ระหว่างอยู่ในออสเตรเลียได้
 • ลูกที่เกิดในออสเตรเลีย จะได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยกำเนิด
 • แม้ผู้พำนักถาวรไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับประเทศของออสเตรเลีย แต่ในบางรัฐในออสเตรเลียให้สิทธิแก่ผู้พำนักถาวร ซึ่งมาจากประเทศในเครือจักรภพ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐได้

ให้ PR Visa อย่างไร?

ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดหลักเกณฑ์ 2 อย่าง ในการให้สิทธิการถือ PR Visa แก่ชาวต่างชาติ ได้แก่

Migration Program เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาการให้ PR Visa แก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะความชำนาญสูงในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพแพทย์ พยาบาล รวามถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทางออสเตรเลียกำลังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางอาชีพเหล่านี้อยู่ โดยในช่วงปี ค.ศ.2004-2005 ออสเตรเลียได้ให้ PR Visa แต่ชาวต่างชาติตามหลักเกณฑ์นี้ ประมาณ 120,000 คน

Humanitarian Program เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาการให้ PR Visa แก่ชาวต่างชาติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาให้วีซ่านี้แก่ผู้อพยพเข้าออสเตรเลีย โดยในปี ค.ศ. 2004-2005 ออสเตรเลียให้ PR Visa ผ่านทางหลักเกณฑ์นี้ราว 13,000 คน
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการได้ PR Visa ของออสเตรเลีย มักยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ Migration Program ในฐานะผู้ที่มีความเชียวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกัน มีแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ได้ PR Visa เข้าไปทำงานอยู่ในออสเตรเลีย ในฐานะผู้พำนักถาวร

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้รับ PR Visa ตามหลักเกณฑ์ของ Migration Program จำเป็นจะต้องมีวีซ่าอีกชนิดหนึ่งคือ “Skilled Independence Visa” ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการไปทำงานอยู่ในออสเตรเลีย โดยผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความชำนาญในอาชีพของตนอยู่ในระดับสูง เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Skilled Independence Visa

วีซ่าชนิดนี้เป็นเสมือนใบเบิกทางในการขอ PR Visa และสมัครเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียนในลำดับถัดไป โดยสามารถดำเนินการขอวีซ่านี้ในประเทศไทย ผ่านทางสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ถ.สาทรใต้ หรือดำเนินการระหว่างเรียนอยู่ในออสเตรเลียก็ได้

โดยปกติแล้ว ผู้ที่อยู่ระหว่างเรียนต่อในออสเตรเลีย มักยื่นเรื่องขอ Skilled Independence Visa โดยจะต้องมีผลคะแนนในการทดสอบ Skilled Independence ซึ่งกฏหมายใหม่ของออสเตรเลีย ได้กำหนดให้นักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียที่ต้องการยื่นขอวีซ่านี้ ต้องมีคะแนนของ Skilled Independence ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน ส่วนผลทดสอบของผู้จบการศึกษาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 115 คะแนน ขั้นตอนของการทดสอบดังกล่าวนี้อาจใช้เวลา 3-4 เดือน สำหรับสายอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจมากกว่านั้นในสายอาชีพอื่น ๆ

หลักฐานในการยื่นขอ Skilled Independence Visa

หลักฐานสำคัญที่ต้องแนบไปกับใบสมัครขอ Skilled Independence Visa มีดังนี้

 • พาสปอร์ต
 • วุฒิการศึกษาตามสายอาชีพ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 4 รูป
 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียให้การรับรอง
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการทางวัฒธรรมของออสเตรเลีย (DIMA)
 • ใบผลคะแนนในการทดสอบ Skilled Independence Visa

หลักการประเมินคะแนนในการขอเป็น PR Australia

หลักการประเมิน ประเภทของอาชีพ คะแนน

1.ทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ** อาชีพพิเศษ 60
<Check from SOL> อาชีพ (พวกมืออาชีพ) 50
อาชีพทั่วไป 40

2.อายุ 18 – 29 30
30 – 34 25
35 – 39 20
40 – 44 15

3.ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5 15
IELTS 6 20

4.ประสบการณ์ทำงาน Skill = 60 (3ใน4ปี) 10
Skill = 40 – 50 (3ใน4ปี) 5

5.อาชีพในความต้องการของ Australia มี Job offer 15 (New)
ไม่มี Job offer 10 (New)

6.จบการศึกษาที่ Australia Under Ph D 5
Master D 10 (New)
Ph D 15 (New)

7.ทักษะของคู่สมรส Add >5

8.Bonus point $100,000 5
2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) 5
ทำงานใน Australia 5
ศึกษาในประเทศในเขตที่ประชากร 5 (New)
เบาบางอย่างต่ำ 2 ปี
มีญาติพี่น้องเป็น PR หรือ Citizen 15
Australia หรือ Eligible New Zealand citizen

22 Responses to “การขอ PR Permanent Residents ใบเบิกทางสู่พลเมืองออสเตรเลีย / MIGRATION AGENTS REGISTRATION NUMBER 9903651”

 1. Thidarat, Reply

  I am Thai uni student. I would like to ask how to get PR.

 2. Ming, Reply

  หวัดดีค่ะ
  อยากapply PR ค่ะ มีคำแนะนำไหมคะ เรียนที่ออสเตรเลีย5ปีค่ะ(2ปีที่south Australia) Ielts over all 5 ค่ะขอบคุณค่ะ

 3. พิพัฒน์, Reply

  สวัสดีครับ รบกวนถามครับ ถ้าถือพาสปอร์ตอังกฤษสามารถอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้นานแค่ไหนครับ คือเป็นคนไทยครับ แต่ตอนนี้ได้ british citizens แล้ว ขอบคุณครับ

 4. Chayanit Jitpongumpai, Reply

  เรียนป.โท IT อยู่ที่เมลเบิร์น ตอนนี้ปี 1 เทอม1 อยากสอบถามการขอ PR ค่ะ อยากสอบถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ?

 5. Jan, Reply

  ปรึกษาเรื่องขอ pr หน่อยค่ะ ตอนนี้มีแพลนจะเรียนโทที่ออสสาขาอสชีพใน SOL ปีหน้าค่ะ

 6. Toon, Reply

  สอบถามคะ คือตอนนี้พึ่งเรียบจบ โท. จากที่ออสอ่ะคะ อยากยื่น PR ควรทำยังไงดีคะ? ยื่นแบบไหนดีคะ ถ้ายื่นด้วยตัวเอง

 7. PK, Reply

  รบกวนสอบถามหน่อยครับ ไม่เคยเรียนที่ Australia จบโทในสาขา SOL สามารถยื่น PR ได้ไหมครับ

 8. Parinya, Reply

  จบ ม.3 จะไปทำอะไรได้บ้างคะที่ออสเตเรีย ? ตอนนี้เป็นพนักงานตอนรับที่บริษัทดีท็อกคะ. ผูดและเขียนอังกฤษได้คะ. อายุ34

 9. numnim, Reply

  รบกวนสอบถาม อยากขอ PR ออสเตรเลีย ต้องเริ่มจากอะไรคะ ยังไม่เคยไปต่างประเทศ sansanee_nim23@hotmail.com

 10. Ae, Reply

  อยาก submit PR visa ค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 11. Mm, Reply

  รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

Leave a Reply